Ważne informacje dotyczące konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Ważne informacje dotyczące konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

  9 miesięcy temu 28.02.2018, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER informuje, że na podanej poniżej stronie internetowej można znaleźć informacje o krajach UE, które ogłosiły konkursy w ramach Common Framework wraz z informacją o tematach konkursów:

  https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search/?f%5B0%5D=bundle%3Aesf_tnc_call_for_project

  Informacje o Europejskim  programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, o którym mowa w kryterium dostępu nr 6 można znaleźć pod podanym poniżej linkiem:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=1081

  W zakresie kwestii związanych z angażowaniem personelu, kwalifikowaniem uczestników projektu,  wnoszenia wkładu niepieniężnego w projektach oraz stosowania zasady konkurencyjności w ramach projektów dofinansowywanych w ramach PO WER 2014-2020 szczegółowe informacje można znaleźć w przygotowanych przez IZ POWER materiałach informacyjnych, załączonych do niniejszego komunikatu.

  Ponadto zgodnie z pismem IZ PO WER z dnia 4 grudnia 2017 r. (znak: DZF-IV.7620.124.2017.DS) IP informuje, iż możliwe jest rozliczenie kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu w przypadku podjęcia przez wnioskodawców aktywnych działań merytorycznych niezbędnych dla pozyskania uczestników. Definicja aktywnych działań merytorycznych znajduje się piśmie załączonym do komunikatu. Każdorazowo wnioskodawca na etapie aplikowania o środki projektu powinien uzasadnić we wniosku o dofinansowanie kwalifikowalność poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu.

  Załączniki

  do góry strony