Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

  ponad rok temu  09.10.2017

  Zakończony od 31.10.2017 do 15.11.2017

  W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej, konieczności stosowania aktualnie obowiązujących, zmienionych w sierpniu br., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz kwestii zgłoszonych przez potencjalnych wnioskodawców podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego w  dniu 6 października br., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr nr POWR.04.03.00–IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 09.10.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1. W słowniku pojęć podano aktualną wersję Instrukcji do wniosku o dofinansowanie.
  2. W punktach: 1.2.  Podstawy prawne oraz 8. Spis załączników doprecyzowano zapisy odnośnie do obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz wykreślono omyłkowo wpisane oznaczenie SZOOP i Regulaminu konkursu.
  3. W punkcie 2.2. Definicje i opis znaczenia wybranych  kryteriów dostępu i kryteriów premiujących poprawiono omyłkowo wpisane odniesienie do kryterium dostępu w ramach konkursu.
  4. Punkt 2.5 Wymagania w zakresie wskaźników, grupy docelowej projektu i celu projektu wykreślono omyłkowo wpisany wskaźnik dotyczący innego typu operacji, wskazano informację na temat sposobu potwierdzania trwałości projektu oraz rozszerzono wymaganie odnośnie do celu projektu (dodano podpunkt 2.5.3);
  5. W punktach: 3.3.  Szczegółowy budżet projektu doprecyzowano zapisy w pkt. 2 odnośnie do źródeł finansowania projektu oraz
  6. W punkcie 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie w ppkt. 5 doprecyzowano podstawę wyliczenia kosztów pośrednich oraz dodano dodatkową podstawę zasad rozliczania projektu w zakresie dot. angażowania personelu;
  7. W punkcie 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej ppkt. 5 doprecyzowano zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez partnera ponadnarodowego na testowanie i wdrażanie rozwiązania poza Polską;
  8. W punkcie 3.7 Pomoc publiczna dodano opis sposobu, w jaki IOK ocenia występowanie pomocy publicznej w niniejszym konkursie;
  9. W punkcie 2.6 Procedura odwoławcza dodano możliwość wycofania protestu zgodnie ze znowelizowaną ustawą wdrożeniową;
  10. Załącznik nr 2 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 POWER – dodano zapis wskazujący na obowiązkowe upoważnienie Lidera przez Partnera do zawarcia umowy i realizacji projektu;
  11. Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do wniosku – doprecyzowano wymagania w zakresie kryterium formalnego nr 8;
  12. Załączniki 18 a i 18 b – dodano załączniki precyzujące zagadnienia związane z personelem projektu: pismo Instytucji Zarządzającej oraz Materiał dotyczący personelu projektu;
  13. Załącznik 19 – dodano załączniki precyzujące zagadnienia związane z oceną obrotów (kryterium formalne nr 8): pismo Instytucji Zarządzającej ws. oceny obrotów.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony