Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

  ponad rok temu  31.05.2019

  Zakończony od 30.04.2019 do 28.06.2019

  W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 31.05.2019 r.

  Wykaz zmian:

  1. W Słowniku pojęć i skrótów zmieniono definicję MŚP, dodano definicję odbiorcy i użytkownika.
  2. W punkcie 2. 2. Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących:

            - w definicji kryterium nr 1 usunięto datę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, zmieniono na zapis bez konkretnej daty; 

            - w kryterium dostępu nr 2 zawarto doprecyzowanie, że nie jest konieczne posiadanie systemu talent management;

            - w kryterium nr 4 doprecyzowano opisy poszczególnych etapów;

            - w definicji kryterium dostępu r 9 doprecyzowano, że nie ma konieczności podawania nazwy konkretnego przedsiębiorstwa we wniosku; ujednolicono opis znaczenia kryterium;

            - ujednolicono opis znaczenia kryterium dostępu nr 10.

  1. W punkcie 2.3 Okres realizacji projektu wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek rozpoczęcia projektu w ciągu 6 miesięcy od  zakończenia naboru.
  2. W punkcie 2.4 Zasięg geograficzny rozwiązań usunięto słowa „a nawet krajach”.
  3. W pkt. 2.6 Partnerstwo ponadnarodowe, ust. 3 usunięto nieaktualne informacje, ust. 8 i 9 usunięto wymóg podpisywania dokumentów przez osobę wskazana w pkt. 2.7 wniosku.
  4. W pkt. 2.9 Ocena potencjału kadrowego oraz technicznego partnerstwa wprowadzono zapisy obligujące do uwzględnienia w zarządzaniu projektem wszystkich partnerów.
  5. W pkt. 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP, ust 5 wprowadzono wymóg sporządzania wniosku o dofinansowanie w języku polskim.
  6. Załącznik nr 12  –  skorygowano numer konkursu w nagłówku.
  7. Załącznik nr 17 – uaktualniono materiał informacyjny dot. stosowania zasady konkurencyjności (wersja z maja 2018 r.).

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony