Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

  ponad rok temu  20.11.2017

  Zakończony od 15.11.2017 do 31.12.2017

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  W dniu 25 lipca 2018 r. wprowadzona została czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: czwarta aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

  W dniu 21 grudnia 2017 r. wprowadzona została trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

  W dniu 12 grudnia 2017 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

  W dniu 20 listopada 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

  Informacje o naborze

  Wstępna informacja o naborze

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

  Termin, od którego można składać wnioski

  15 listopada 2017 r.

  Termin, do którego można składać wnioski

  do 31 grudnia 2017 r.

  Brak dokładnej daty (przybliżony termin, np. II kwartał)

  Nie dotyczy

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

  Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

  Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Wniosek składany jest

  a)w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

  • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
  • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
  • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
  • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
  • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
  • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
  • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  22 000 000, 00 PLN

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku.

  Wzór wniosku o dofinansowanie

  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

  Wzór umowy o dofinansowanie

  Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

  Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

  Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

  Pytania i odpowiedzi

  (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

  Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00.

  Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

  Poziom dofinansowania

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

  Minimalny wkład własny

  Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.

  Wartość projektu

  Kryteria nie określają minimalnej wartości projektu, natomiast minimalna wartość grantu wynosi 100 000 PLN.

  Przekierowanie do dokumentów Programu

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony