Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

  ponad rok temu  29.06.2018

  Zakończony od 01.08.2018 do 31.10.2018

  Centrum Projektów Europejskich informuje o planowanym zamknięciu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework w ramach tematów:

  1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).
  3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

  Informujemy, że zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu, z dniem 31 października  2018 r. nastąpi zamknięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

  Oznacza to, że wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA do dnia 31 października 2018 r. do godz. 14.00. 

   

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

  Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach 2 odrębnych rund konkursu, zgodnie z podanymi w niniejszym regulaminie terminami, kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania. IOK w ramach organizowanych posiedzeń KOP – zgodnie ze wskazanymi w regulaminie konkursu terminami rund oceny - systematycznie, przestrzegając kolejności wpływu wniosków, dokona ich oceny merytorycznej. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru tj. 31 października 2018 r. do godziny 14.00.

  Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

  Terminy rozpoczęcia poszczególnych rund oceny przeprowadzanej przez KOP:

  1. I runda od 1 września 2018 r.

  2. II runda od 2 listopada 2018 r.

  Uwaga! Wnioski złożone w kolejnym dniu od daty rozpoczęcia I rundy oceny będą oceniane w ramach kolejnej rundy, tj. wnioski złożone: - do 31 sierpnia będą oceniane w I rundzie, - po 3 września do 31 października będą oceniane w II rundzie. 

  Po zakończeniu każdej rundy oceny, IOK na swojej stronie internetowej opublikuje informacje o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu lub listy projektów, o której mowa w art. 46 ust.3 ustawy.

  UWAGA: IOK może podjąć decyzję o skróceniu naboru (nie dotyczy pierwszej rundy), z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu na składanie wniosków o dofinansowanie, i/lub nieuruchamianiu kolejnych rund. Co najmniej 7 dni przed planowanym skróceniem naboru (zamknięciem konkursu) IOK zamieszcza informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej i na portalu, wraz z uzasadnieniem.

  Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po terminie jego zamknięcia będą odrzucane.

  Informacje o naborze

  Wstępna informacja
  o naborze

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

  Termin, od którego można składać wnioski

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 1 sierpnia 2018 r.

  Termin, do którego można składać wnioski

  Terminy rozpoczęcia poszczególnych rund oceny przeprowadzanej przez KOP:

  1. I runda od 1 września 2018 r.

  2. II runda od 2 listopada 2018 r.

  Uwaga! Wnioski złożone w kolejnym dniu od daty rozpoczęcia I rundy oceny będą oceniane w ramach kolejnej rundy, tj. wnioski złożone: - do 31 sierpnia będą oceniane w I rundzie, - po 3 września do 31 października będą oceniane w II rundzie. 

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru tj. 31 października 2018 r. do godziny 14.00.

  Brak dokładnej daty (przybliżony termin, np. II kwartał)

  Nie dotyczy

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

  Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

  Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Wniosek składany jest

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane
  w
  Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

  • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
  • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
  • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
  • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
  • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
  • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
  • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy
  z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

  Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

  Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

  Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

  1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).
  3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  30 000 000, 00 PLN

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu znajduje się w załączeniu.

  Wzór wniosku o dofinansowanie

  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

  Wzór umowy o dofinansowanie

  Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

  Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

  Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

  Pytania i odpowiedzi

  (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

  Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

  Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

  Poziom dofinansowania

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

  Minimalny wkład własny

  Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.

  Wartość projektu

  Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

  Przekierowanie do dokumentów Programu

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony