Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20

  ponad rok temu  17.06.2020

  Zakończony od 01.04.2020 do 03.07.2020

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach tematu „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.”

  Informacje o naborze

  Wstępna informacja o naborze

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  W dniu 17.06.2020 r. wprowadzona została trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20.

  W dniu 14.05.2020 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20

  W dniu 23.03.2020 r. wprowadzona została pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20

  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach tematu „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.”

  Uwaga! W ramach niniejszego konkursu partnerem ponadnarodowym mogą być tylko podmioty pochodzące z grupy państw członkowskich UE realizujących Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Lista potencjalnych krajów partnerskich stanowi załącznik nr 23 do Regulaminu konkursu.

  Termin, od którego można składać wnioski

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od 1 kwietnia 2020 r.

  Termin, do którego można składać wnioski

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru, tj. do 4 maja 2020 r. do godziny 14.00.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

  Miejsce składania wniosków

  Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

  • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
  • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
  • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
  • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
  • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
  • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
  • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

  Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

  Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną.

  Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w ramach tematu:

  • Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  20 000 000,00 PLN, przy czym alokacja przeznaczona na projekty dotyczące wsparcia dużych przedsiębiorstw nie przekroczy 5 000 000 PLN

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu znajduje się w załączeniu. 

  Wzór wniosku o dofinansowanie

  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu.

  Wzór umowy o dofinansowanie

  Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu.

  Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 10.00-12.00.

  Dodatkowo CPE publikuje na swojej stronie internetowej (https://www.power.cpe.gov.pl/) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

  Poziom dofinansowania

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

  Minimalny wkład własny

  Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.

  Wartość projektu

  Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

  Przekierowanie do dokumentów Programu

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony