Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

  ponad rok temu  19.10.2017

  Zakończony od 31.10.2017 do 15.11.2017

  W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej, stosowania oceny kryterium zakończenia negocjacji w szczególności w odniesieniu do zastąpienia tym kryterium punktacji warunkowej w części D karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, oraz w treści oświadczenia eksperta o bezstronności, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr nr POWR.04.03.00–IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 19.10.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1.W punkcie 2.2. Definicje i opis znaczenia wybranych  kryteriów dostępu i kryteriów premiujących wykreślono omyłkowo wpisane odniesienie do kryterium dostępu w ramach innego konkursu oraz doprecyzowano zakres możliwych działań do realizacji w ramach konkursu.

  2.W punkcie 3.2 Wkład własny doprecyzowano maksymalny poziom wkładu własnego w projekcie.

  3.W punkcie 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie w ppkt. 2 doprecyzowano zakres wydatków niemożliwych do kwalifikowania do realizacji w ramach konkursu;

  4.W rozdziale 5. 2 Ocena formalno-merytoryczna usunięto zapisy wskazujące na możliwość uzyskiwania punktów warunkowych vs. bezwarunkowych;

  5.Uaktualniono załącznik nr 12 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności;

  6.Uaktualniono załącznik nr 13 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej;

  7.Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do wniosku – doprecyzowano wymagania w zakresie kryterium formalnego nr 8;

  8.Załącznik 19 – dodano załączniki precyzujące zagadnienia związane z oceną obrotów (kryterium formalne nr 8): kolejne pismo Instytucji Zarządzającej ws. oceny obrotów.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony