Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

  ponad rok temu  04.08.2017

  Zakończony od 31.08.2017 do 03.10.2017

  W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej oraz kwestii zgłoszonych przez potencjalnych wnioskodawców podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 04.08.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1. W słowniku pojęć podano aktualna wersje Instrukcji do wniosku o dofinansowanie.
  2. W punkcie 2.2 Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu, doprecyzowano sposób weryfikacji kryterium dostępu nr 13, oraz rozszerzono definicje kryteriów dostępu nr 15 i 16.
  3. Punkt 2.5 Wymagania w zakresie wskaźników, grupy docelowej projektu rozszerzono o wymaganie odnośnie do celu projektu (dodano podpunkt 2.5.3);
  4. W punktach: 3.3.  Szczegółowy budżet projektu doprecyzowano zapisy w pkt. 2 odnośnie do źródeł finansowania projektu;
  5. W punkcie 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie w ppkt. 5 dodano dodatkową podstawę zasad rozliczenia projektu w zakresie dot. angażowania personelu;
  6. W punkcie 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej ppkt. 5. doprecyzowano zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez partnera ponadnarodowego na testowanie i wdrażanie rozwiązania poza Polską;
  7. W punkcie 3.7 Pomoc publiczna dodano opis sposobu w jaki IOK ocenia wystepowanie pomocy publicznej w niniejszym konkursie;
  8. Załącznik nr 2 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 POWER – dodano zapis wskazujący na obowiązkowe upoważnienie Lidera przez Partnera do zawarcia umowy i realizacji projektu;
  9. Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do wniosku – doprecyzowano wymagania w zakresie kryterium formalnego nr 7;
  10. Załączniki 17 a i 17 b – dodano załączniki precyzujące zagadnienia związane z personelem projektu: pismo Instytucji Zarządzającej oraz Materiał dotyczący personelu projektu;
  11. Załącznik 18 – dodano załączniki precyzujące zagadnienia związane z oceną obrotów (kryterium formalne nr 7): pismo Instytucji Zarządzającej ws. oceny obrotów.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony